ireporter

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „Podmienky“)

 

1. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti registrovaných užívateľov, ktorí si vytvorili účet na webových stránkach www.ireporter.rtvs.sk alebo v mobilnej aplikácii iReportér RTVS (ďalej len “Užívateľ”) vedených pod účtom spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480, IČ DPH: SK2023169973, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 1922/B (ďalej len “Poskytovateľ”) vo vzťahu k predmetu týchto podmienok.


2. Tieto Podmienky predstavujú zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, pričom k uzatvoreniu tejto zmluvy dochádza dokončením registrácie Užívateľom. Bezvýhradná akceptácia Podmienok Užívateľom je podmienkou jeho registrácie. Užívateľ sa registruje (vytvára svoj účet) na webových stránkach www.ireporter.rtvs.sk alebo v mobilnej aplikácii „iReportér RTVS“ (ďalej len „Mobilná aplikácia“), ktorá je voľne k dispozícii na stiahnutie na Google Play alebo Apple App store. Užívateľ vyplní požadované registračné údaje, vysloví súhlas s týmito Podmienkami, čím ich berie na vedomie a súhlasí s nimi a následne dokončí registráciu. Registráciu nesmie uskutočniť a svoj súhlas s Podmienkami nesmie vyjadrovať osoba, ktorá nedosiahla zákonný vek pre uzatvorenie záväznej zmluvy s Poskytovateľom, iba ak by táto osoba doložila vyhlásenie zákonného zástupcu o súhlase. Takáto osoba berie na vedomie, že registrácia Poskytovateľom jej môže byť bez ďalšieho upozornenia zrušená.


3. Cieľom registrácie je najmä možnosť zasielať Poskytovateľovi a/alebo nahrávať či vkladať do infraštruktúry Poskytovateľa príspevky zhotovené spôsobom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach (ďalej len „Príspevky“). Podmienky sa však vzťahujú na všetkých registrovaných Užívateľov, vrátane tých Užívateľov, ktorí nie sú prispievateľmi akýchkoľvek Príspevkov. Príspevkami rozumieme najmä video súbory, audiovizuálne kombinácie, textové súbory, grafika, fotografie, zvuky, hudba, interaktívne prvky, popisy videí a iné materiály. Užívateľ odošle Príspevky Poskytovateľovi elektronickými prostriedkami prostredníctvom Mobilnej aplikácie alebo priamym vložením prostredníctvom webovej aplikácie. Poskytovateľ za týmto účelom poskytuje Užívateľovi oprávnenie na použitie Mobilnej aplikácie, a to v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie účelu zmluvy, teda iba za účelom zhotovenia a odoslania a/alebo nahrania či vloženia Príspevkov Poskytovateľovi.


4.  Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek Príspevky, ktoré Užívateľ odošle alebo nahrá či vloží v zmysle predchádzajúceho odstavca, môžu byť umiestnené na www.ireporter.rtvs.sk a www.rtvs.sk a ďalej odvysielané v spravodajských a/alebo publicistických reláciách Poskytovateľa či inak použité v rozsahu licencie podľa tejto zmluvy.  Užívateľ zároveň vyhlasuje, že príspevky vo forme obsahov podľa § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy) vyhotovil pre rozhlasové a televízne spravodajstvo.


5. Užívateľ berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy mu nevzniká nárok na ukladanie akýchkoľvek ním vytvorených Príspevkov na webových stránkach www.ireporter.rtvs.sk a www.rtvs.sk , ani na odvysielanie v spravodajských a/alebo publicistických reláciách Poskytovateľa. Užívateľ berie ďalej na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený akékoľvek Príspevky odmietnuť a/alebo nezverejniť. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo na odstránenie Príspevkov Užívateľa, akejkoľvek jeho časti alebo profilu (účtu) Užívateľa.

 
6. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že ním ukladané Príspevky nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky ani iného štátu, ktorého právny poriadok sa na konkrétny Príspevok alebo jeho vytvorenie aplikuje. Užívateľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že nebude umiestňovať, ukladať a šíriť Príspevky, súbory a iné informácie, ktoré najmä:


a) porušujú práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s právom autorským alebo priemyselné práva) iných osôb; spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahujú do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,


b) smerujú k nekalému súťažnému konaniu, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pričom môžu spôsobiť ujmu iným súťažiacim alebo zákazníkom;


c) obsahujú neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prináleží výhradné právo inému,  alebo akékoľvek označenia s ním zameniteľné;


d) obsahujú pasáže zvádzajúce iných k fajčeniu,  užívaniu alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ich v tom podporujú alebo k užívanie takej látky inak podnecujú;


e) obsahujú pasáže vyhrážajúce sa iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody;


f) obsahujú pasáže hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo pre to, že sú bez vyznania;


g) obsahujú pasáže podnecujúce k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstve, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov;


h) obsahujú poplašnú správu, ktorá je nepravdivá;


i) obsahujú pornografiu;


j) obsahujú nepravdivý údaj o inom, ktorý môže v značnej miere ohroziť jeho úctu u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť inú vážnu ujmu;


k) podporujú alebo propagujú hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka  alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu nenávisť voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam;


l) popierajú, spochybňujú, schvaľujú alebo sa snažia ospravedlniť nacistické alebo komunistické genocídy alebo iné zločiny nacistov alebo komunistov proti ľudskosti.


7. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že Príspevky poskytnuté Poskytovateľovi spĺňajú nasledujúce požiadavky:


a) sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne iného štátu, ktoré sa aplikujú na Príspevky a ich vytváranie;


b) nezasahuje a neporušuje osobnostné práva chránené podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä právo na meno, podobu a súkromie a právo na ochranu dobrej povesti právnickej osoby v zmysle občianskeho zákonníka. Pri Príspevkoch s prvkami chránených osobnostných práv Užívateľ disponuje písomným súhlasom dotknutých osôb na vytvorenie a použitie príspevku spôsobom podľa týchto Podmienok;


c) sú vytvorené pri zachovaní objektívneho prístupu k udalostiam, nie sú obsahovo pozmenené a upravené a dávajú verný obraz udalosti zobrazenej v Príspevku;

 

d) bol dodržaný autorský pôvod vkladaného Príspevku, ktorý musí byť jedinečným výsledkom tvorivej činnosti Užívateľa ako autora. Užívateľom uvedené informácie o čase, obsahu, mieste deja, veciach a osobách zobrazených v Príspevku sú presné a pravdivé;

 

e) Príspevok neobsahuje žiadne skryté obchodné oznámenia, žiadne sponzorské príspevky ani žiadne umiestnenia produktov. Užívateľ si je ďalej vedomý toho, že nesmie do Príspevkov vkladať akúkoľvek reklamu, pričom za reklamu sa považujú aj odkazy na akékoľvek iné webové stránky než www.ireporter.rtvs.sk  Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený umiestňovať reklamu v rámci použitia príspevku bez obmedzenia a podľa vlastného uváženia.

 

f) Príspevky sú v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z., o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, a to najmä s jeho ustanoveniami týkajúcimi sa obsahu vysielaných programov, pričom Príspevky budú zaraďované do vysielania pred 22.00 hod., t. j. obsah dodaných Príspevkov nesmie ohroziť fyzický, psychický alebo mravný vývoj detí a mladistvých, a ďalej dodané Príspevky budú v súlade s ustanoveniami najmä § 19 odst. 1 písm. b), d), 20 ods. 1 a 2 cit. zákona a s jeho ustanoveniami týkajúcimi sa mediálnej komerčnej komunikácie (§ 31a, § 32, § 33 a § 39 a 39a), a ďalej tiež budú v súlade so zákonom č. 532/2010 Z.z.., o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

 

8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za dodané Príspevky a za dôsledky ich vytvorenie a zaslania a/alebo zverejnenia. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Príspevky nebudú obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb alebo ktoré sú v rozpore Podmienkami alebo dobrými mravmi. Partner sa zaväzuje, že obsah Príspevkov bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že bude v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, Autorským zákonom, s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a inými všeobecne záväznými predpismi. V prípade, že tento záväzok bude zo strany Užívateľa porušený, tento znáša všetky prípadné sankcie a právne následky spojené s porušením práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo s porušením právneho poriadku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

 

9. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu a plniť povinnosti z nej vyplývajúce. Poskytovateľ je oprávnený Príspevky použiť v rozsahu dohodnutom touto zmluvou, a to bez obmedzenia. Užívateľ vyhlasuje, že nemá a neuplatňuje voči Poskytovateľovi žiadne nároky súvisiace s použitím Príspevkov podľa tejto zmluvy. Užívateľ ďalej vyhlasuje, že Príspevky nie sú ďalej zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, z ktorých by vyplývali finančné povinnosti voči Poskytovateľovi. V prípade, že akákoľvek osoba uplatní v súvislosti s Príspevkom Užívateľa, jeho použitím či jeho obsahom peňažné nároky, či už voči Poskytovateľovi alebo Užívateľovi, je Užívateľ povinný tieto nároky bezodkladne uspokojiť.


10. Priestor Poskytovateľa určený pre umiestnenie a prevádzkovanie Príspevkov Užívateľa nie je určený na zálohovanie dát. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať Príspevky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamo či nepriamo vzniknutú škodu alebo inú ujmu spôsobenú ich zničením alebo odstránením.


11. V prípade, že sa Užívateľ  dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito Podmienkami, bude zmluva medzi ním a Poskytovateľom bezodkladne ukončená a Poskytovateľ je oprávnený okamžite zrušiť účet Užívateľa na www.ireporter.rtvs.sk. Užívateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Poskytovateľovi použitím Príspevku spôsobom uvedeným v tejto zmluve.


12. Pri registrácii je Užívateľ povinný uvádzať do registračného formulára iba pravdivé údaje. Pri Príspevku je povinný uviesť osobné údaje autora tohoto Príspevku v požadovanom rozsahu. Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený posielať iba Príspevky, ktoré vytvoril sám, teda je ich autorom. Ak sú v Príspevku zachytené osobnostné atribúty autora Príspevku, Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi povolenie na použitie týchto svojich osobnostných atribútov v rozsahu poskytnutej licencie k danému Príspevku na dobu neurčitú. Užívateľ vyhlasuje a garantuje, že Príspevok bol vytvorený tak, že nedošlo k neoprávnenému zásahu do práv duševného vlastníctva ani do osobnostných práv tretích osôb. Pri Príspevkoch s prvkami chránených osobnostných práv Užívateľ disponuje výslovnými písomnými súhlasmi všetkých dotknutých osôb na vyhotovenie a použitie Príspevkov v súlade s Podmienkami


13. Užívateľ udeľuje týmto Poskytovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním Užívateľom poskytnutých osobných údajov. Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje pri registrácii Užívateľa za účelom ich zhromažďovania, spracovania a uchovávania. V súlade so zákonom. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky údaje zhromažďované a spracovávané Poskytovateľom pre účely ich zverejnenia v súvislosti s Príspevkami Užívateľa, zaradenia Užívateľa do databázy a jeho vedenia v jej rámci, pre účely komunikácie s Užívateľom v záležitostiach týkajúcich sa ním vložených Príspevkov a priameho oslovovania Užívateľa za účelom budúcej spolupráce. Užívateľ súhlasí so skutočnosťou, že Poskytovateľ poveruje spracovaním  Užívateľom poskytnutých osobných údajov podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosť Natočvideo s.r.o., IČO: 01446291, so sídlom Thámova č. 18a, Praha za účelom dohodnutým touto zmluvou. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas môže byť Užívateľom kedykoľvek odvolaný, a to formou doporučeného listu adresovaného do sídla Poskytovateľa. Poskytovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli získané.


14. Užívateľ touto zmluvou udeľuje Poskytovateľovi neodvolateľné oprávnenie na výkon práva použiť každý Príspevok sprístupnený Poskytovateľovi spôsobom popísaným v čl. 2 týchto Podmienok, a to ako celok alebo ktorúkoľvek jeho časť (ďalej len „licencia“), za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve. Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia je poskytnutá ako výhradná, umožňujúca použitie Príspevkov alebo ktorejkoľvek jeho časti všetkými spôsobmi použitia, na celú dobu trvania majetkových práv k Príspevku (vrátane všetkých prípadných autorských diel a/alebo umeleckých výkonov a/alebo iných predmetov ochrany tvoriacich jeho súčasť) a bez iného obmedzenia, najmä územného, jazykového, technologického, množstevného, formátu či účelu použitia, a to všetko v pôvodnej podobe alebo po spracovaní, pretvorení či inej zmene, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným autorským dielom či prvkami, resp. pri použití (vrátane zaradenia do) audiovizuálneho diela (t. j. ako diela audiovizuálne použitého) alebo iného audiovizuálneho záznamu či autorského diela alebo pri použití (vrátane zaradenia do) zvukového záznamu alebo iného materiálu; a to všetko spoločne s nasledujúcimi oprávneniami na použitie Príspevku, resp. ktorejkoľvek jeho časti  (ktorú je majiteľ licencie oprávnený využiť sám aj prostredníctvom tretej osoby):

 

(i) na ľubovoľné spracovanie, pretvorenie či inú zmenu, vrátane vytvárania ľubovoľných zostrihov (ii) na spojenie s ľubovoľným autorským dielom alebo prvkom, (iii) na zaradenie do ľubovoľného audiovizuálneho diela alebo iného audiovizuálneho záznamu či autorského diela alebo súboru, zvukového záznamu alebo iného materiálu a (iv) na zaznamenávanie pre prvotný audiovizuálny záznam, na dabovanie a vytvorenie titulkov (v) na použitie iba obrazovej zložky alebo iba zvukovej zložky; a ďalej tiež spoločne s nasledujúcimi oprávneniami:

 

(vi) označiť programový obsah, ktorého súčasťou bude Príspevok, resp. jeho časť, pri jeho sprostredkovaní verejnosti logom alebo iným označením prevádzkovateľa televízneho vysielania, vrátane textových, obrazových a/alebo iných informácií, a to ľubovoľne často; a (vii) prerušovať taký programový obsah reklamnými a/alebo inými vstupmi a/alebo ich oznamovať v delenom alebo inak upravenom obraze obsahujúcom v oddelenej časti reklamu, sponzoring, selfpromotion a/alebo iné textové a/alebo obrazové informácie; za delený obraz sa považuje takisto prekrytie časti obrazu uvedenými informáciami; súčasťou tohto oprávnenia je takisto súhlas s prípadným umiestnením produktu do takého programového obsahu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii o zmene ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, a to i dodatočným (viii) použiť pre účely reklamy a propagácie programového obsahu, a to prípadne vrátane použitia mena autora;

 

ix) na verejné vykonanie podľa § 26 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. , Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“ alebo „AZ“), na verejný prenos podľa § 27 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon najmä vysielaním televízií (§ 28 AZ), retransmisiou televízneho vysielania (§ 29 AZ), a sprístupňovaním príspevku spôsobom, že ktokoľvek môže mať k Príspevku, resp. jeho časti prístup na mieste a v čase podľa vlastnej voľby najmä počítačovou alebo podobnou sieťou (§ 30 AZ),

 

x) na všetky ostatné spôsoby použitia, napr. rozmnožovaním (§ 21 AZ), rozširovaním (§ 22 AZ); prenájmom rozmnoženín a/alebo vypožičiavaním rozmnoženín (§ 24 AZ),

 

xi) na akékoľvek použitie pri splnení podmienok náhodného použitia diela podľa § 55 AZ alebo v tzv. druhom pláne (t. j. napr. ako vedľajšia súčasť zobrazeného deja), vrátane práva poskytovania či postupovania oprávnení podľa tohoto písmena tretím osobám.

 

15. Poskytovateľ je oprávnený Príspevky ľubovoľne spracovávať, meniť, upravovať, spájať s inými autorskými dielami, tvoriť databázy diel či vytvárať z nich diela odvodené.


16. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný licenciu využívať.

 

17. Poskytovateľ je oprávnený oprávnenie a povolenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezdoplatne poskytnúť tretej osobe formou sublicencie, vrátane alebo bez oprávnenia na ďalšie poskytnutie, resp. poskytovania (úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne), a tiež (ii) Poskytovateľ je oprávnený oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodplatne odovzdať tretej osobe formou postúpenia licencie, vrátane alebo bez oprávnenia na ďalšie odovzdanie, resp. odovzdávanie (úplne alebo sčasti, za odplatu alebo bezodoplatne). Pokiaľ bude Príspevok alebo jeho časť zaradený alebo spojený s iným dielom, Poskytovateľ je oprávnený ľubovoľne poskytovať a/alebo odovzdávať oprávnenia k takým dielam, bez akéhokoľvek obmedzenia, za odplatu alebo bezodplatne.


18. Užívatelia súhlasia s tým, že nebudú získavať prístup k Príspevkom za akýmkoľvek iným účelom než pre svoje osobné nekomerčné použitie zamýšľané alebo povolené bežnými funkciami www.ireporter.rtvs.sk


19. Zmluva uzatvorená podľa týchto Podmienok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu, podmienok, parametrov či vlastností ktorejkoľvek z poskytovaných služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Na zmenu Podmienok je Poskytovateľ povinný Užívateľa upozorniť najneskôr 15 dní vopred. V prípade, že užívateľ najneskôr do 10 dní od upozornenia na zmenu zmluvných dohôd nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, budú sa vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom naďalej riadiť zmenenými Podmienkami; v opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený zmluvu jednostranne ukončiť, a to k 10. dňu odo dňa upozornenia Užívateľa na zmenu Podmienok. Ukončením zmluvy nezaniká licencia na použitie Príspevkov udelená Užívateľom podľa bodu 14 týchto podmienok pred okamihom zániku tejto zmluvy.


20. Zmluvu je tiež možné ukončiť výpoveďou, resp. zrušením účtu Užívateľa, a to z vôle Užívateľa alebo Poskytovateľa. Zmluva je tak ukončená najmä okamihom, kedy Užívateľ prejaví vôľu zrušiť účet v rámci užívateľského prostredia iReporter.rtvs.sk a jeho prejav vôle je doručený Prevádzkovateľovi. Výpoveďou Zmluvy nezaniká licencia pre použitie Príspevkov Užívateľa Poskytovateľom, ktorá bola v súlade s týmito Podmienkami udelená pred okamihom zrušenia účtu Užívateľa.

 


V Bratislave 14. 07. 2017